Healthcare

ผู้บริหารร่วม Kin Origin Healthcare มาแชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ เปิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

KIN Rehabilitation & Homecare | Kin Origin Healthcare Center ศูนย์ดูแลสุขภาพเวชศาสตร์การฟื้นฟู โรงพยาบาลกายภาพบำบัดและสหคลีนิคเวชกรรม

KIN Rehab