บุคลากร แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา ทีมพยาบาล
 
 

แพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท

 
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา
 
พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา , เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม , ศาสตร์แห่งการชะลอวัย มีประสบการณ์มามากกว่า 30 ปี
 
สถานที่ทำงาน
1. Kin Rehabilitation and Home care ( แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทวิทยา เวชศาสตร์ผิวพรรณ ความงาม การชะลอวัย และการแพทย์ผสมผสานองค์รวม )
ออกตรวจ วันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
            วันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น.
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ( ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม )
3. โรงพยาบาลเปาโลเกษตร ( อายุรกรรมประสาทวิทยา )
 
Dr. Poom พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ (หมอปุ้ม)
Neurology Society of Thailand since 1992
Epilepsy Society of Thailand) since 1992
Movement Disorder Society of Thailand since 1992
Movement Disorder MDS (USA) since 1992
Membership and Certificate of attendance A4M since 2005
Membership of AAAM since 2008
Membership of IAPAM since 2009
Thai Society Of Cosmetic Dermatology and Surgery since 2009
Membership and Certificate of Attendance IMCAS Asia since 2009
Membership of Society For Brain Mapping and Therapeutics since 2010
 
 

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 
 นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
นพ.กฤษณะ เกียรติโชควิวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
 
 

 

 

แพทย์ประจำบ้าน KIN

 
พญ. กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 
 
 
พญ. กมลฉัตร โชคถนอมทรัพย์
 
สถานที่ทำงาน
1. Kin Rehabilitation and Home care ( แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
 
Dr. Kamolchat Chockthanomsub , MD
Ms. Anti Aging and Regenerative Medicine
 

 

พยาบาลวิชาชีพ

 
 
 
พว.กมลนาถ มั่งชู
 
 
พว.กมลนาถ มั่งชู
 
 • การศึกษา
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระพยาบาล)
  การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  การวางแผนการจำหน่าย

 • ประสบการณ์
  พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต(ICU)
  คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
  คณะกรรมการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
 

นักกายภาพบำบัด

 
anecha
 
 
กภ. อเนชา โหราศาสตร์
Anecha Horasart

 • Education
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล M.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท
  กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
  กายภาพบำบัดในนักกีฬา

 • Certification
  Certificated of Fundamental and Advanced Kinesio Taping(KT1, KT2, KT3)
  Certificated of Kinematic Mascle Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers: Lumbopelvic; Back to toes”
  Certificated of Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern
 
กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง
 
กภ. มนัสวี ศรีชัยบุญสูง
Manaswee Srichaiboonsung

 • Education
  กายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง B.Sc. Physical Therapy Mae Fah Luang University
  กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ
  กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

 • Certification
  Certificate of Diagnostic Screening: When to refer to specialists?
  Certificate of Muscle Rehabilitation and Activation in Body
 
 
 

นักจิตวิทยา

 
ดร. ดาริกา ศกุนตนาค
 
 
 
ดร. ดาริกา ศกุนตนาค
Darika Sakuntanaga
 
Education
ปริญญาเอก (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Ph.D. (Psychology) King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Psychology) Thammasat University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล
B.Sc. Physical Therapy Mahidol University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
B.Sc. Occupational Health and Safety, Sukhothai Thammathirat University
กายภาพบำบัดในระบบประสาท
กายภาพบำบัดในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาส่วนบุคคล
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
ทีมงานบริบาล
 
นักบริบาล
 • บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร
 • จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
 •