Rehabilitation

ค่าบริการกายภาพบำบัด

อาคารศูนย์ฟื้นฟู (Rehabilitation Building)

คลินิกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)

KIN Rehab