Nursing Home

5 ข้อทำไม ต้องฝากผู้สูงวัยไว้กับ KIN

พาผู้เข้ารับบริการฝึกออกกำลังกายส่วนแขน

บรรยากาศกิจกรรมลอยกระทงของผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ KIN Nursing home

ยืดเส้นยืดสาย ออกกำลังกายยามเช้า ณ Kin Nursing home

KIN Rehab