บรรยากาศการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

"KIN" ได้จัดอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้แก่นักบริบาลและผู้ช่วยนักกายภาพทุก 6 เดือน เพราะการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมากกับผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่น้อยลง และลดเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติการทุกคนจึงควรมีความรู้ และทักษะในเรื่องของการยกและเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาวะผู้เจ็บป่วยแต่ละราย และปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้

ความหมายของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ซึ่งผู้เคลื่อนย้ายต้องมีความรู้ ความสามารถ และขั้นตอนในการเคลื่อนย้ายตัว

หลักการและเหตุผล

  การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมากกับผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่น้อยลง และลดเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังได้  ดังนั้นผู้ปฏิบัติการทุกคนจึงควรมีความรู้ และทักษะในเรื่องของการยกและเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาวะผู้เจ็บป่วยแต่ละราย และปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้ เช่น การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง เข่า กล้ามเนื้อมัดต่างๆ  และสิ่งสำคัญที่ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นคือ อุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือไม่ได้ระมัดระวังมาก่อน อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ จึงต้องมีความระมัดระวังและความปลอดภัยให้มากที่สุด โดยเฉพาะเวลาที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้น PTA NA ต้องมีความรอบคอบ ความระมัดระวังให้มากที่สุดกับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3.เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายตัวผู้รับบริการภายในศูนย์ฯ

ประเภทของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านอน
2. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่านั่ง
3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่ายืนและเดิน

 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
โทร 095-884-2233 , 091-803-3071 , 02-020-1171
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวสารบทความ อื่นๆ