ห้องพัก

ห้องพัก"KIN Origin"

ค่าบริการห้องพัก

ห้องเดี่ยว VIP

ห้อง Deluxe ชั้น 3-5

สถานที่ห้องพัก (Premium Room)

KIN Rehab