ศูนย์ฟื้นฟู

อาคารศูนย์ฟื้นฟู (Rehabilitation Building)

คลินิกเฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก

ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง KIN เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก

ห้อง Deluxe ชั้น 3-5

บริการของ “KIN” (คิน)

KIN Rehab