ฝึกพูดกับอรรถบำบัด
อรรถบำบัด [Speech Therapy]

  ให้บริการวินิจฉัยหาความผิดปกติทางภาษาและการพูด ในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียการสื่อความหมายจาก โรคหลอดเลือดสมอง มีความพิการทางสมอง ผู้ป่วยที่มีเสียงผิดปกติ พูดไม่ชัด โดยให้บริการด้านการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัย ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูดเพื่อประเมินสภาพความผิดปรกติต่างๆและบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพความผิดปกติทางการความเข้าใจภาษาและการพูด อันเนื่องมาจากความบกพร่องของการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือการได้ยิน เช่น
- ผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางภาษาหรือสูญเสียการสื่อความ (Aphasia)
- ผู้ป่วยที่มีอาการพูดไม่ชัดเนื่องจากความบกพร่องของกลไกประสาทที่ควบคุมอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด (Dysarthria) หรือพูดไม่ชัดเนื่องจากมีความบกพร่องของสมองที่ควบคุมโปรแกรมการพูด (Apraxia of Speech)
  ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจะได้รับการประเมินด้วยแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อการวินิจฉัย จากนั้นจึงเข้าโปรแกรมการรักษาตามการวินิจฉัยดังกล่าว นักอรรถบำบัดจะคัดเลือกหรือประยุกต์ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริม วัสดุเพื่อทดแทนการพูดการสื่อสารให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย ติดตามผลการรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับการช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
  นักอรรถบำบัดจะปรับวิธีการบำบัดให้สอดคล้องตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละรายโดยแก้ไขความบกพร่องกับกระบวนการพูด ระบบภาษา การทำงานของอวัยวะในช่องปาก คอ หลอดอาหารช่วงต้น การปรับพฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อประสิทธิภาพและผลการรักษาที่ดีที่สุด หลังจากการบำบัดแก้ไข จะมีการประเมินผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติให้สามารถนำโปรแกรมอรรถบำบัดกลับไปฝึกเองที่บ้านหลังจากสิ้นสุดการรักษาที่ศูนย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากนี้งานอรรถบำบัดยังประสานงานร่วมกับงานดนตรีบำบัดและนันทนาการ เพื่อนำดนตรีมาช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการพูดไม่ชัด ภาวะบกพร่องทางภาษาหรือสูญเสียการสื่อความจากโรคหลอดเลือดสมอง สมองพิการ และช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน คลายความวิตกกังวลต่อความเจ็บป่วยดังกล่าวอีกด้วย
(อ้างอิงจาก : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย)
     
     
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่ม นัดหมายเข้ามาดูสถานที่ ติดต่อ
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
     
 
 โทร : 091-803-3071 , 095-884-2233 , 02-020-1171
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6

ข่าวสารบทความ อื่นๆ

KIN Rehab