คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก
 
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคหลอดเลือดสมองแตก
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมอง
 
   
ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
    ฟื้นฟูผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือดในสมองแตก รักษาได้โดยเฉพาะในระยะเวลา 3-6 เดือน (Golden Period) หลังตรวจ พบอาการ เน้นการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยโดยมีแพทย์ พญ. หทัยรัตน์ ผดุงกิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา ใช้วิธีผสมผสานการใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) เพื่อฟื้นฟูเซลล์สมอง และทีมงานนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์การกีฬา ทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด โปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อมทั้งมีที่พักที่ “KIN” (คิน) เพื่อสะดวกในการทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เพราะต้องทำต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วไวอีกครั้ง อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรคอีกด้วย
 
 
 
 
TMS เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)
    ถึงแม้ได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเต็มที่แล้ว ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง ยังคงมีปัญหาด้านการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา และการเกร็งของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้มีปัญหาต่อการช่วยเหลือตัวเอง และการประกอบกิจวัตรประจำวัน จากการศึกษาพบว่าหลังจากการกายภาพบำบัดฟื้นฟูแล้ว 6 เดือน ก็ยังมีผู้ป่วยประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ที่ยังไม่สามารถเดินเองได้ ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งชนิดหลอดเลือดสมองตีบและแตก ได้แก่ เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้วยังมีอาการอ่อนแรงหรือการเกร็งของกล้ามเนื้อ การบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation) ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูและลดอาการเกร็งของผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองได้
    วีธีการทำเป็นเพียงการนำหัวส่งสัญญาณแม่เหล็ก มาวางที่ศีรษะ หรือแขนขาเท่านั้น ขณะทำผู้ป่วยอาจพบการกระตุกของกล้ามเนื้อบ้าง แต่ไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยแต่อย่างใด และสามารถมาทำเป็นครั้งๆ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
    โดยหลักการของเครื่อง คือ การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เข้าไปกระตุ้นสมองจากภายนอก โดยสามารถทำได้ทั้งการกระตุ้นสมองข้างที่มีปัญหา หรือยับยั้งสมองข้างตรงข้ามเพื่อปรับสมดุลในการทำงานของสมอง ซึ่งการกระตุ้นดังกล่าวจะเป็นการเร่งการเชื่อมต่อกันใหม่ของเซลล์ประสาท เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อดีขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อที่แขนขาเพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย
oxygen therapy
oxygen therapy
คีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy)
วิตามินบำรุงสมอง
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)
เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation)
post-stroke care
major strokes monor strokes
 
 
เป้าหมายฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) สำคัญที่สุดคือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับไปทำกิจวัตรประจำวันกับครอบครัวได้เป็นปกติ มีศักยภาพสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ สมองและกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและพัฒนาความสามารถในระยะสั้นและยาว ไม่เกิดความพิการซ้ำซ้อน และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง
 "KIN" (คิน) เรามีโปรแกรมการฟื้นฟูร่างกายและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน เรามีที่ที่พักแบบ VIP เพื่อสะดวกในการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เพราะต้องทำต่อเนื่อง เพื่อจะทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้โดยเร็วไว อีกทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาอาหารที่เป็นปัจจัยในการเกิดโรคอีกด้วย
 เมื่อผู้ป่วยได้เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูหลอดเลือดสมองกับเรา ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนได้ด้วยโปรแกรมการรักษาแบบองค์รวมด้วยการออกแบบการบำบัดและกิจกรรมเข้าด้วยกัน โปรแกรมนี้ยังสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยที่เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมองมาแล้วหลายปี สมองนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างดีโดยเฉพาะการถูกกระตุ้นร่วมกับการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดไปด้วยกัน
 
การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองใช้เวลานานเท่าไหร่?
ระยะเวลาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับชนิด เส้นเลือดในสมองตีบ เส้นเลือในสมองแตก และความรุนแรงของโรค รวมถึงตำแหน่งที่เกิดโรค โดยการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองนี้ จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มฟื้นฟูเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมอง
ส่วนการฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองอย่างเข้มข้น เหมาะสมในช่วง 1 ถึง 3 เดือนแรก หลังเกิดโรค และยังคงต้องฝึกต่อเนื่องในเดือนถัดมา เพื่อการพัฒนาทางการเคลื่อนไหว ความคิด ความจำที่มีประสิทธิภาพ
โดย 6 ถึง 8 สัปดาห์แรกเป็นช่วงสำคัญและเป็นช่วงเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูอย่างเข้มข้น ในระยะดังกล่าวนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกสมรรถภาพและฟื้นฟู โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงทีมนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
เมื่อพูดถึงการทำกายภาพและกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรทำทุกวันหรือ 3-5 วันเป็นอย่างน้อย โดยช่วงสามเดือนแรกหลังเกิดโรค ผู้ป่วยจะมีการพัฒนาได้ไวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเซลล์ประสาทเริ่มปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
 

ทำไมต้องมาฟื้นฟูที่ KIN

 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยา อยู่ประจำทุกวันจันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น. (Full Time)
 • มีพยาบาลวิชาชีพดูแล 24 ชั่วโมง
 • ราคาสมเหตุสมผล ถูกกว่าพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน
 • ห้องพักเป็นห้อง VIP พิเศษ ห้องเดี่ยวทั้งหมด หมดกังวลเรื่อง COVID-19
 • อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
 • วิธีการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของ KIN ต่างจากศูนย์ฟื้นฟูอื่นๆ ที่ฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพียงอย่างเดียว เรายังเพิ่มการฟื้นฟูโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุกรรมระบบประสาทวิทยาและการชะลอวัย โดยใช้วิธีผสมผสาน ในการใช้เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS) กระตุ้นที่สมองและร่างกาย การใช้ยาและวิตามิน (Vitamin Boost) การฟื้นฟูหลอดเลือด (Vascular Flush) และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ออกซิเจนบำบัด (Oxygen Therapy) ร่วมด้วยทำให้ผู้ได้รับการฟื้นฟู มีโอกาสหายได้เร็วขึ้น และใช้เวลาในการฟื้นฟูน้อยลง
 • บุคลากรวิชาชีพสหสาขา แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักวิทยาศาตร์ทางกีฬา คอยดูแลเป็นทีมในการฟื้นฟู และสรุปประเมินผลการฟื้นฟูทุกอาทิตย์ แจ้งให้ผู้รับบริการ และญาติให้รับทราบถึงผลของการฟื้นฟู
 • สถานที่ตบแต่งหรูหราแบบโรงแรม ดูแลเหมือนโรงพยาบาล บรรยากาศเหมือนอยู่บ้าน ไม่อายใครเมื่อพาญาติผู้ใหญ่มาพัก ฟื้นฟู
 • สถานที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ปากซอยนาคนิวาส 18 ลาดพร้าว 71 ใกล้ห้าง เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ , 7-Eleven , ตลาดสดขายอาหาร , ร้านอาหาร
 • ที่จอดรถกว่า 40 คัน 
 • พื้นที่กว่า 2 ไร่ มี ฟิสเนสขนาดใหญ่ ร้านอาหาร Service Apartment รายวัน สำหรับบริการญาติคนไข้ อยู่บริเวณภายในศูนย์
 • ทีมงานบริบาล ได้รับการฝึกอบรมดูแลแบบมืออาชีพ เอาใจใส่เหมือนญาติผู้ใหญ่

ปรึกษา​แพทย์​ โทร​.. 065-594-2989

  สนใจสอบถามโทร.. 091-803-3071 / 02-020-1171

 

 

 

 

 

 
สนใจสอบถามข้อมูลและติดตาม KIN
KIN (คิน) - Rehabilitation & Homecare
 
ปรึกษา​แพทย์​ โทร​ 065-594-2989 โทรสอบถาม 091-803-3071 / 02-020-1171 
line แอด LINE@ สอบถามรายละเอียด @kin.rehab มี @ ข้างหน้า หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id
 Youtube Channel : https://cutt.ly/TyTh3bd
 แผนที่ไป KIN : http://bit.ly/2VvPDq6